หัวข้ออบรมโครงการการพัฒนาทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ไตรภาคี

@@@  แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน

@@@  ปกการจัดทำเวบบล๊อกปก

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

หัวข้ออบรมโครงการการพัฒนาทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์ไตรภาคี

@@@แบบทดสอบก่อนเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เอกสารแนบท้ายแบบเสนอโครงการ

คลิกที่นี่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน  จะใช้ดอกไม้หลัก  3  อย่าง  ในการทำพานซึ่งดอกไม้ที่มีความหมายในการระลึกคุณครูได้แก่

              หญ้าแพรก  สื่อถึง  ขอให้เรียนได้เร็ว  เหมือนหญ้าแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า  อากาศ  ทนต่อการเหยียบย่ำ  เปรียบเสมือนคำดุด่าของครูบาอาจารย์

               ดอกเข็ม  สื่อถึง  ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม

               ดอกมะเขือ  สื่อถึง  การเปรียบเทียบว่ามะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก  แสดงถึง  นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้น  ต้องรู้จักอ่อนน้อม  ถ่อมตน  เป็นคนสุภาพ  เรียบร้อย  เหมือนมะเขือที่โน้มลง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เซลล์พืช

                                                   

 

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์     เซลล์พืชและเซลล์สัตว์แตกต่างกัน
ทั้งรูปร่างและรูปร่าง   แต่ที่สำคัญคือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีส่วนประกอบที่สำคัญ
3 ส่วนที่เหมือนกัน ได้แก่ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยื่อหุ้มเซลล์

     นิวเคลียส      มีรูปร่างค่อนข้างกลม ภายในมีสารที่ควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรมและควบคุมการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์
    ไซโทพลาซึม      เป็นของกึ่งของเหลวที่มีส่วนประกอบเล็ก ๆ หลายชนิด
กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างในกระบวนการ
ดำรงชีวิตของเซลล์  ในไซโทพลาซึมยังมีสารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์
เช่น  น้ำตาล  โปรตีน  ละลายและแขวนลอยอยู่ รวมทั้งมีของเสียต่างๆ จาก
กิจกรรมของเซลล์ด้วย
      เยื่อหุ้มเซลล์      อยู่ด้านนอกสุดของเซลล์ ทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆ
ที่อยู่ภายในเซลล์ แบ่งแยกขอบเขตของเซลล์จากสิ่งแวดล้อม และควบคุม
การลำเลียงของสารเข้าและออกจากเซลล์

     นอกจากส่วนประกอบที่กล่าวมาแล้วนี้ เซลล์พืชยังมีส่วนประกอบ
บางอย่างที่เซลล์สัตว์ไม่มีคือ
     ผนังเซลล์    ซึ่งเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นสารพวกเซลลูโลส
ทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืช        จึงทำให้
เซลล์พืชมีรูปร่างคงที่ได้
     คลอโรพลาสต์ เป็นเม็ดสีเขียว ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม 2 ชั้น   ชั้นนอก
ทำหน้าที่ควบคุมโมเลกุลต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าออก ส่วนชั้นในจะมีคลอโรฟิลล์
และเอนไซม์ที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น